Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad heeft de taak de belangen van ouders, kinderen en het team te behartigen. Bevoegd gezag, leerkrachten en ouders/verzorgers dienen met elkaar te overleggen over allerhande zaken die de school aangaan. In de wet op de medezeggenschap en het reglement medezeggenschap onderwijs is geregeld welke zaken dit betreft. Onze medezeggenschapsraad bestaat uit 2 gekozen ouders en 2 gekozen leerkrachten. In het medezeggenschapsreglement zijn de taken en bevoegdheden nader omschreven. Dit reglement is op school verkrijgbaar. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en ouders/verzorgers kunnen daarbij als toehoorder aanwezig zijn. Via het Barg Informatie Bulletin worden de vergaderingen en agendapunten bekendgemaakt. Op de zakelijke ouderavond legt de MR verantwoording af aan de ouders/verzorgers over een aantal zaken die leerlingen, leerkrachten en ouders aangaan. Het afgelopen schooljaar wordt dan geëvalueerd en plannen voor het lopende schooljaar worden besproken. Ouders/verzorgers die belangstelling hebben, zitting te nemen in de MR kunnen zich gedurende het gehele jaar aanmelden bij de voorzitter of secretaris. Ook zijn de leden van de MR gaarne bereid u van te voren nader te informeren over het werk van de MR.

© 2023 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden